We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Schoolscan en NPO-gelden

vrijdag 18 juni 2021
door Leonie Magnin
Door schoolsluitingen en andere corona-gerelateerde maatregelen hebben leerlingen in het basisonderwijs in de afgelopen periode mogelijk vertraging opgelopen. Daarom is via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 8,5 miljard euro beschikbaar om eventuele achterstanden bij leerlingen in te halen en om in te zetten ten behoeve van de brede ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. Het is aan de scholen om te bepalen wat de beste aanpak is. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het schoolteam en de medezeggenschapsraad (mr).

Om een goed onderbouwd bestedingsplan te kunnen maken voor de NPO-gelden is aan scholen gevraagd om een schoolscan te maken. Onderdelen van deze schoolscan zijn o.a. de schoolanalyse van de tussenopbrengsten op de medio Citotoetsen, de bevindingen uit analyses en observaties van de leerkrachten.
Om een beeld te krijgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen gebruiken we de resultaten van de Kanvas leerling- en leerkrachtvragenlijst. Deze vragenlijst hoort bij de Kanjermethode en wordt door leerkrachten voor alle kinderen ingevuld. Leerlingen uit en de de groepen 5 t/m 8 vullen ook zelf een vragenlijst in.

Voor het totaalbeeld is ook het beeld dat ouders hebben van hun eigen kind van belang. Wat heeft het afgelopen schooljaar voor positieve en negatieve effecten gehad op het kind in zijn of haar ontwikkeling?  Welke invloed hadden de schoolsluitingen daarop? Hoe gaat het met de motivatie, het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de algemene ontwikkeling van uw kind?
We gaan hier tijdens de laatste ouder-kindgesprekken van het schooljaar graag over in gesprek.

Wat betreft het bestedingsplan en mogelijke interventies kunt u denken aan de inzet van extra leerkrachten (zodat in kleine groepjes kan worden gewerkt of leerlingen individuele begeleiding kunnen krijgen), investeringen in laptops, teamscholing, aanschaf van onderwijsondersteunende lesmaterialen en investeringen in de schoolomgeving.

De interventies vanuit de NPO-gelden worden besproken met de mr en opgenomen in het Schooljaarplan 2021-2022.